От какви компоненти се състои една фотоволтаична система и как работи?

Фотоволтаична система или позната още като соларна система представлява енергийна система, която преобразува слънчевата светлина в електричество. Това е така нареченият фотоволтаичен ефект или PV ефект. Тя се състои от различни компоненти: соларни панели, инвертор, контролер, акумулаторна батерия, електромер, окабеляване и други електрически аксесоари. В зависимост дали е автономна, мрежова или комбинирана, соларната система включва или изключва някои от компонентите, но основните принципи на работа са едни и същи.

Поради безшумното им функциониране, без отделяне на вредни емисии, те се наложиха на енергийния пазар и все повече компании, жилища и стопанства ги предпочитат като източник на електричество.

A photovoltaic system, also known as a solar system, is an energy system that converts sunlight into electricity. This is the so-called photovoltaic effect or PV effect. It consists of various components: solar panels, inverter, controller, rechargeable battery, electricity meter, wiring and other electrical accessories. Depending on whether it is autonomous, mains or combined, the solar system turns some of the components on or off, but the basic operating principles are the same. Due to their silent functioning, without emission, they have established themselves on the energy market and more and more companies, homes and farms prefer them as a source of electricity.

Фотоволтаичната система - компоненти

 • Слънчеви панели – фотоволтаичната инсталация може да се състои от един или множество соларни панели. Те поглъщат и преобразуват слънчевата светлина в електричество. Наричат се още генератори.
 • Контролер – устройство, което служи за непрекъснато замерване и контрол на работата на соларните панели. Отчита напрежение, ток, температура и още много параметри и стойности.
 • Инвертор – Постоянният ток, който се произвежда от фотоволтаичната система се преобразува от инвертор в променливо токово захранване, което вече може да се използва от домакинствата, стопанствата или производствените бази.
 • Система за съхранение (батерия) – това е компонент от фотоволтаичната система, който не е задължителен, тъй като работата й не зависи от него. Батериите служат за съхранение на генерираната енергия от слънчевата светлина и при необходимост, системата черпи електричество от тях.
 • Електромер – при случаи, когато системата е хибридна и ползва не само произведеното от фотоволтаичната система електичество, а и ток от електропреносната мрежа. Измерва използваната електоенергия. При вариант с продажба на ток (двупосочност), електромерът измерва едновременно и използваната външна енергия и тази, която системата подаба за продажба.
 • Връзка с електропреносната мрежа – нужна е когато ще се ползва ток от мрежата или ще се продава на енергийно дружество.
 • Връзка със собствената електрическа мрежа – нужна е при фотоволтаична система за собствени нужди за дома и бизнеса.

Принципи на работа на видовете фотоволтаични системи

Автономна фотоволтаична система или OFF GRID система

Тези фотоволтаични системи използват само произведената от тях електроенергия и не са свързани към мрежата. Включват батерии за съхранение на произведената енергия, за да се осигури непрекъснато подаване на електричество и през тъмната част на денонощието.

Как работи Off Grid системата?

 • null
  Соларните панели улавят енергията от слънцето и я преобразуват в електричество.
 • null
  Инверторът преобразува постоянния ток (DC) в променливo токово захранване (AC).
 • null
  Батерията е един вид устройство за баланс на PV системата. Когато има произведена в повече от потребената електроенергия, контролерът ще прехвърли в батерията излишъка. И обратното, когато няма достатъчно произведена енергия от PV системата, контролерът прехвърля електроенергия от батерията към консуматора.

Автономните системи намират приложение за обекти, които се намират на отдалечени места, без връзка с електропреносна мрежа: вили, къщи, помпени системи, каравани и други. Цената на Off Grid PV системите е най-висока, заради нуждата от батерия.

Мрежовa фотоволтаичa системa или ON-GRID система

Пример за мрежови соларни системи са всички фотоволтаични паркове, които се изграждат с цел продажба на произведената електроенергия към електроразпределителните дружества. Поради което, няма необходимост от батерия.

Трите основни компонента в този вид соларна система са: соларни панели, инвертор и електромер.

Принципът е на работа е подобен. През светлата част на денонощието, соларните панели произвеждат електричество, то се преобразува от инвертора и директно се подава към електропреносната мрежа.

Мрежова соларна система On Grid - диаграма принцип на работа, Елсол

Комбинирани фотоволтаични системи

Този вид соларни системи се изграждат за битови или стопански потребители с висока консумация на електричество – покривни соларни системи за бизнеса или соларни системи за дома. Те произвеждат електроенергия и я използват за собствени нужди, а когато има недостиг, консумират ток от електропреносната мрежа. Препоръчително е да се инсталира батерия за съхранение на произведената енергия, когато няма консумация.

Как работи комбинираната PV система?

 • null
  Соларните панели улавят енергията от слънцето и я преобразуват в електричество.
 • null
  Инверторът преобразува постоянния ток (DC) в променливo токово захранване (AC).
 • null
  Ако произведената от соларната инсталация електроенергия не може да захрани изцяло нуждите на консуматора, недостигът се покрива от електропреносната мрежа.
 • null
  Ако PV системата е произвела повече електроенергия, отколкото е потреблението, излишъкът се прехвърля в батерията. Когато соларната система не може да захрани нуждите на консуматора, инсталираният контролер прехвърля електроенергия от батерията.
Комбинирана фотоволтаична система от Елсол, принцип на работа

Комбинирани фотоволтаични системи с продажба на електричество

Тези системи имат всички плюсове на останалите видове фотоволтаични инсталации. Включва всички посочени по-горе компоненти: соларни панели, контролер, инвертор, електромер.

Основният принцип на действие не се различава. Произведената електроенергия се ползва за собствени нужди. Когато не е достатъчна, системата взема електричество от електропреносната мрежа, а в случай че е в повече отива за продажба към доставчика, с който предварително е нужно да е сключен договор за продажба.

* Тук е важно да се отбележи, че може да бъде продадена толкова електроенергия, колкото е присъединената мощност на системата.

Имате проект за нас?

Свържете с нас за повече информация относно Вашия конкретен проект. Ако имате въпорси, не се колебайте да ни потърсите. Ние ще Ви дадем оптимално решение според спецификата на Вашия проект.