ЕС финансиране за фотоволтаични системи

Програма за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление за бизнеса

Министерството на иновациите и растежа даде старт на програма за финансиране на микро, малки и средни предприятия за инсталиране на нови системи за генериране на електроенергия от възобновяеми източници. Мярката е насочена изцяло към ВЕИ от слънчева енергия и се състои в изграждане на фотоволтаични централи за собствено потребление до 1 MW, със задължително включени батерии за съхранение на произведените мощности. Общият бюджет, който се отпуска по тази програма е 200 млн. лева.

Кой може да кандидатства по програмата?

Допустими кандидати ще са всички МСП от всички сектори, които отговарят на следните изисквания:

 • Индустриални предприятия в сектори B, C, E и F
 • Фирми от сферата на услугите в сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година:
  1. за микро предприятия над 80 хил. лв.;
  2. за малки предприятия над 200 хил. лв.;
  3. за средни предприятия над 800 хил. лв.;
  4. малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация над 3 млн. лева
 • Инвестицията да обслужва основната икономическа дейност на кандидата, съгласно КИД-2008.

За да кандидатстват, е нужно фирмите да имат предварително подготвен идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Какъв е процентът на безвъзмездна помощ?

В зависимост от категорията на фирмата-кандидат и дали дейността й попада или е извън Югозападния регион, процентът на безвъзмездна помощ е от 35% до 50%.

Например: Средно предприятие може да получи до 45% от стойността на проекта, ако се намира в Югозападния район на България, и до 50%, ако е в друг регион на страната.

Какъв е размерът на безвъзмездно финансиране?

Минималният размер на безвъзмездното финансиране е 75 хил. лева. А максималният размер е обвързан с оборота на фирмата-кандидат и категорията на предприятието.

Максималната сума, която може да получат безвъзмездно е до 1 млн. лева, но не повече от: за микро, малки, средни предприятия, или малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, съответно 90%, 60% и 25%, 10% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

До кога може да се кандидатства?

Фирмите, които искат да се възползват от програмата за облекчаване на разходите за електроенергия, чрез изграждане на ВЕИ слънчева инсталация, могат да подават документи до 16:30 ч. на 15 май 2023 г.

Потърсете ни за съдействие

Имате въпроси относно финансирането на Вашия проект, моля обърнете се към експертите от Елсол.

Програма за изграждане на фотоволтаични системи за домакинствата

Домакинствата, които се отопляват с твърдо гориво (дърва, въглища, пелети) и са на печки, камини или котли ще могат да се възползват от безвъзмездно финансиране за замяната им с фотоволтаични системи (PV). Ще се кандидатства по два начина – за вече монтирани соларни инсталации след 7 юни 2022 г. и за такива, които предстои да се изградят.

За соларните инсталации НЕ е необходимо решение за строеж, могат да се монтират само с уведомление до общината на принципа на мълчаливото съгласие.

Какво финансира програмата и какъв е максималният размер на безвъзмездна помощ?

Програмата за домакинствата включва финансиране в две направления – изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични инсталации до 10 kWp със системи за съхранение на произведената електроенергия.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за фотоволтаични инсталации за битово горещо водоснабдяване е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1960,83 лв., и до 70% от стойността на соларна система до 10kWp, но не повече от 15 000 лв. По втората мярка се предвижда и възможност за закупуване батерии за акумулиране на произведеното електричество.

Какви са изискванията към кандидатите за финансиране за домакинствата?

По програмата могат да кандидатстват всички физически лицабългарски граждани и чужденците със статут на постоянно пребиваващи у нас, които живеят в собствена еднофамилна къща или собствен апартамент в многофамилна сграда. Те трябва да са собственици на жилището и то да бъде заявено като основно. В жилището, за което се иска финансиране, трябва да е употребявана електроенергия поне 6 месеца преди да бъде доставена или пусната в експлоатация соларната инсталация. НЕ трябва да има задължения за местни данъци и такси.

Ако кандидатите за финансиране живеят в жилище в многофамилна сграда, те трябва да предоставят копие от решение на Общото съгласие на собствениците, в което 67% от притежателите на идеални части са съгласни с инвестицията.